مقاله آموزشی در مورد شکر مصرف شکر در سراسر جهان افزایش یافته است و به خوبی ثابت شده است که تجربیات دوران کودکی و ترجیحات غذایی بر عادات غذایی مادام العمر تأثیر می گذارد.

برای جلوگیری از مصرف قند، آموزش تغذیه داده شد و اثربخشی برنامه آموزش تغذیه با در نظر گرفتن تراکم مواد مغذی و منابع غذایی اصلی دریافت قند مورد بررسی قرار گرفت.

مقاله آموزشی در مورد شکر مصرف شکر در سراسر جهان افزایش یافته است و به خوبی ثابت شده است که تجربیات دوران کودکی و ترجیحات غذایی بر عادات غذایی مادام العمر تأثیر می گذارد.

قند خرما یکی از محصولاتی که در بازار عرضه می شود

برای جلوگیری از مصرف قند، آموزش تغذیه داده شد و اثربخشی برنامه آموزش تغذیه با در نظر گرفتن تراکم مواد مغذی و منابع غذایی اصلی دریافت قند مورد بررسی قرار گرفت.

موضوعات/روش هایادآوری رژیم غذایی بیست و چهار ساعته و دفعات مصرف قند 96 کودک پیش دبستانی (تحصیل‌کرده 47 نفر، غیر تحصیل‌کرده 49 نفر) در 3 روز متوالی (1 روز آخر هفته، 2 روز هفته) پس از 11 هفته ارائه آموزش تغذیه جمع‌آوری شد. . دریافت رژیم غذایی مواد مغذی و قند کل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرکانس دریافت غذاهای منبع قند شناسایی شد.

 

تمام برنامه های آموزش تغذیه بر یک برنامه آموزشی عملی متمرکز بود و شامل آزمایشگاه آشپزی، بازی، فعالیت، انیمیشن و مواد بصری بود. تفاوت بین دو گروه با آزمون مجذور کای یا t-test تایید شد. تمام تجزیه و تحلیل های آماری در سطح معنی داری در P <0.05 انجام شد.

 

نتایجدر مقایسه با گروه غیر تحصیلکرده، دریافت پروتئین (P <0.001)، فیبر (P <0.01)، پتاسیم (P <0.05)، آهن (P <0.05)، روی (P <0.05) و ید (P <0.05) 001/0 <) به طور معنی داری بیشتر بود و دریافت کربوهیدرات (01/0 > P) و کل قند (05/0 > P) به طور معنی داری در گروه تحصیل کرده کمتر بود.

درصد تجمعی قند دریافتی 20 غذای اصلی منبع قند در گروه تحصیلکرده (80/82 درصد) کمتر از گروه غیر تحصیلکرده (75/85 درصد) بود. سهم نوشیدنی ها بر مصرف کل قند در گروه تحصیل کرده کمتر بود. میانگین فراوانی مصرف غذاهای شیرین در گروه تحصیلکرده به طور معنی داری کمتر بود (05/0 > P).

نتایج ما حاکی از آن است که آموزش تغذیه در زمینه جلوگیری از مصرف قند در کاهش آن موثر استموضوعات/روش هایادآوری رژیم غذایی بیست و چهار ساعته و دفعات مصرف قند 96 کودک پیش دبستانی (تحصیل‌کرده 47 نفر، غیر تحصیل‌کرده 49 نفر) در 3

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *